Diễn đàn sinh viên học tập chia sẻ kinh nghiệm và giáo trình
Để viết bài và phản hồi bài viết bạn hãy nhấn nút đăng nhập,nếu chưa có tài khoản hãy nhấp nút đăng ký.Nếu bảng tin nhắn này làm phiền bạn hãy nhấp nút Do not display again .
4Rum chạy bằng tên miền Thuongmai.1talk.Net or YeuNhe.Tk thông tin C5 trường vcu.edu.vn và giải trí,thông tin kinh tế online vì mục đích học hỏi giao lưu liên kết phi chính trị và lợi nhuận.
Mọi thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ vietdung98@gmail.com
yahoo : utdungpro
-‘๑’- 4Rum YêuC5 chạy thử nghiệm tên miền có dấu : KÉO.VN -‘๑’-

Đề thi Quản trị Chiến lược

Go down

Topic Icon Đề thi Quản trị Chiến lược

Bài gửi by Admin on Fri Sep 03, 2010 10:57 am

Đề 1:

Câu 1:
Thiết lập mô hình cấu trúc môi trường bên ngoài và nêu mục đích phân tích môi trường bên ngoài của công ty kinh doanh?
Dưới góc độ tiếp cận của QTCL, phân tích và đánh giá có liên hệ thực tế
tác động của 2 nhân tố trong môi trường kinh tế thuộc môi trường vĩ mô
đến hoạch định chiến lược của công ty kinh doanh?

Câu 2:
3 đặc điểm cơ bản của cấu trúc tổ chức doanh nghiệp. Phân tích mối quan
hệ giữa cấu trúc tổ chức và chiến lược của A.Chandler? Cho nhận xét thực
trạng phát triển cấu trúc tổ chức đáp ứng yêu cầu thực thi chiến lược
của công ty kinh doanh mà anh chị biết.

Đề 2:

Câu 1:
Khái niệm và phân loại chiến lược cường độ, điều kiện lựa chọn và vận
dụng các loại hình sử dụng chiến lược cường độ của công ty? Nhận xét
thực trạng triển khai và các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả triển
khai chiến lược cường độ.

Câu 2:
Khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Liên
hệ các giải pháp cơ bản triển khai chính sách nhân sự trong thực thi
chiến lược của công ty.

Đề 3:

Câu 1:
Nêu khái niệm chiến lược và các cấp chiến lược của công ty kinh
doanh.Phân tích và liên hệ thực tế với các ưu và nhược điểm của 3 loại
chiến lược sau: Chiến lược khác biệt hóa của sản phẩm,dịch vụ;chiến lược
chi phí thấp và chiến lược tập trung hóa.

Câu 2:
Khái niệm và các đặc điểm cơ bản của Văn Hóa Doanh Nghiệp. Phân tích các
đặc điểm của VHDN làm sao để thích nghi với thực thi chiến lược..

Đề 4:
Câu 1:
thiết lập mô thức EFAS. nêu các bước của mô thức IFAS. ứng dụng mô thức IFAS vào 1 doanh nghiệp.
câu 2:
tất cả chương kiểm soát. (hình như chương cuối 11 thì phải.)
đề 2 thì kô rõ nhưng nó tương tự đề 1.
Còn đây là mấy ý trong bài thi của khoa B:
-mối quan hệ tổ chức và chiến lược
- thiết lập môi trường kinh doanh
-phân tích 2 nhân tố trong nhóm lực lượng kinh tế
-mục đích của phân tích môi trườngkinh doanh

NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC


I- LOẠI CÂU HỎI 1 ĐIỂM


1. Thế nào là môi trường kinh doanh? Mục đích của việc phân tích và dự báo các yếu tố trong môi trường kinh doanh là gì?
2. Yêu cầu đối với hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp?
3. Tại sao các doanh nghiệp có vị thế cạnh tranh khác nhau lại có chiến lược cạnh tranh khác nhau?
4. Lợi thế cạnh tranh là gì? Thế nào là lợi thế cạnh tranh bên ngoài và lợi thế cạnh tranh bên trong?
5. Tại sao doanh nghiệp phải xác định thứ tự ưu tiên các cơ hội và nguy cơ?
6. Mục đích của việc xây dựng ma trân SWOT. Ý nghĩa của các phương án chiến lược SO, WO, ST, WT?
7. Rào cản bắt chước là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến chiến
lược khác biệt hoá sản phẩm. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
8. Điều kiện nào cho phép các doanh nghiệp quyết định đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh đối với lĩnh vực kinh doanh của mình?
9. Nêu các cấp chiến lược? Mối quan hệ giữa các cấp chiến lược?
10. Sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở quốc gia đó
11. Năng lực của doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi được so sánh với đối thủ cạnh tranh, điều này đúng hay sai? Tại sao.
II- LOẠI CÂU HỎI 2 ĐIỂM

1. Trong giai đoạn tăng trưởng của ngành nguy cơ gia nhập ngành từ phía
các đối thủ tiềm tàng thường cao nhưng mức độ cạnh tranh giữa các doanh
nghiệp trong ngành thường thấp. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
2. Muốn thu thập thông tin về môi trường kinh doanh doanh nghiệp sẽ phải
dựa vào các nguồn nào? Thứ tự ưu tiên của các nguồn thông tin cần thu
thập?
3. Nêu những yếu tố bên trong ảnh hưởng đến việc xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp?
4. Nêu những nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến việc xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp?
5. Phân tích các nhân tố tác động đến mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đang cạnh tranh nhau trong cùng một ngành?
6. Khi nào doanh nghiệp sử dụng các chiến lược suy giảm? Nêu các chiến lược suy giảm?
7. Cơ cấu tổ chức nên được điều chỉnh cho phù hợp với chiến lược kinh
doanh của doanh nghiệp, theo anh chị điều này đúng hay sai? Anh chị hãy
trình bày mối quan hệ giữa cơ cấu tổ chức với chiến lược kinh doanh của
doanh nghiệp?
8. Sự thay đổi công nghệ là một trong những đe doạ đối với chiến lược hội nhập dọc ngược chiều. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
9. Lợi thế cạnh tranh là gì? Thế nào là lợi thế cạnh tranh bên trong và
lợi thế cạnh tranh bên ngoài? Khi sử dụng lợi thế cạnh tranh để chiến
thắng đối thủ cạnh tranh phải đáp ứng những yêu cầu gì?
10. Trong giai đoạn ngành bão hoà (ngành trưởng thành) khi mức độ cạnh
tranh trong ngành cao do thay đổi công nghệ hay do rào cản ngăn chặn sự
xâm nhập từ bên ngoài thấp, các doanh nghiệp có quy mô lớn thường lựa
chọn chiến lược theo hướng “hưởng thụ” kết quả đầu tư ở giai đoạn trước
như giảm tỷ lệ tái đầu tư, tăng phần lợi nhuận dành cho cổ đông. Điều
này đúng hay sai? Tại sao?
11. Một điều khoản pháp luật có thể là nguy cơ đối với doanh nghiệp này
nhưng lại là cơ hội đối với doanh nghiệp khác, điều này đúng hay . Cho
ví dụ minh hoạ
III- LOẠI CÂU HỎI 3ĐIỂM

1. Quản trị chiến lược là gì? Tại sao các doanh nghiệp phải quản trị
chiến lược? Có ý kiến cho rằng công tác quản trị chiến lược trong doanh
nghiệp Việt Nam hiện nay chưa thực sự được chú trọng. Anh chị cho ý kiến
về vấn đề này.
2. Có ý kiến cho rằng không cần phải dự báo về các điều kiện môi trường
kinh doanh trong tương lai vì tương lai là bất định và không thể dự báo
chính xác được, theo anh (chị) ý kiến này đúng hay sai? Tại sao?
3. Phân tích sự ảnh hưởng của rào cản bắt chước đến chiến lược khác biệt
hoá sản phẩm. Theo anh chị để ngăn chặn sự bắt chước của đối thủ cạnh
tranh, doanh nghiệp cần phải làm gì?
4. Việc duy trì các năng lực đặc biệt của doanh nghiệp hoàn toàn độc lập
với sự biến động của môi trường kinh doanh. Điều này đúng hay sai? Tại
sao?
5. Phân phối nguồn lực có hiệu quả là điều kiện đủ để chiến lược kinh
doanh có thể được thực hiện thành công. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
Trình bày nội dung phân phối nguồn lực trong quá trình triển khai thực
hiện chiến lược?
6. Phân tích những rào cản đối với việc gia nhập ngành của một doanh nghiệp Bưu chính hoặc viễn thông.
7. Nêu yêu cầu của việc lựa chọn chiến lược? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiến lược của một doanh nghiệp?
8. Để có được lợi thế cạnh tranh doanh nghiệp phải làm gì? Vì sao?
9. Trong điều kiện nào thì các cuộc chiến tranh giá cả có thể xảy ra
nhất? ý nghĩa của chiến tranh giá cả đối với một doanh nghiệp là gì?
Doanh nghiệp phải làm gì để đối phó với loại chiến tranh này?
10. Hãy cho biết đặc trưng của chiến lược hợp nhất, mua lại và liên
minh. Trong những trường hợp nào các doanh nghiệp cần phải lựa chọn các
chiến lược này
11. Tại sao hiện nay các doanh nghiệp lại thường lựa chọn chiến lược kết hợp giữa chi phí thấp và khác biệt hoá sản phẩm?
III- LOẠI CÂU HỎI 4ĐIỂM

1. Thế nào là chiến lược tăng trưởng tập trung? Trong trường hợp nào thì
doanh nghiệp lựa chọn các chiến lược tăng trưởng tập trung? Những điểm
lợi và bất lợi khi theo đuổi chiến lược tăng trưởng tập trung?
2. Thế nào là chiến lược tăng trưởng bằng con đường hội nhập? Trong
trường hợp nào thì doanh nghiệp lựa chọn các chiến lược tăng trưởng hội
nhập? Những điểm lợi và bất lợi khi theo đuổi các chiến lược đó?
3. Thế nào là chiến lược tăng trưởng bằng cách đa dạng hoá? Trong trường
hợp nào thì doanh nghiệp lựa chọn các chiến lược đa dạng hoá đó? Những
điểm lợi và bất lợi khi theo đuổi chiến lược tăng trưởng bằng đa dạng
hóa ?
4. Thế nào là chiến lược dẫn đầu chi phí thấp? Phân tích ưu nhược điểm
của chiến lược dẫn đầu chi phí thấp? Theo anh chị thì các doanh nghiệp
nào nên áp dụng chiến lược cạnh tranh này?
5. Thế nào là chiến lược khác biệt hoá sản phẩm? Phân tích ưu nhược điểm
của chiến lược khác biệt hoá sản phẩm? Theo anh chị thì các doanh
nghiệp nào nên áp dụng chiến lược cạnh tranh này?
6. Mục đích của việc phân tích cơ cầu vốn đầu tư của doanh nghiệp trong
quá trình lựa chọn chiến lược? Để phân tích danh mục vốn đầu tư có thể
sử dụng các ma trận nào? Trình bày nội dung 1 trong các ma trận đó và đề
xuất các định hướng chiến lược từ việc vận dụng ma trận đó.
7. Để lựa chọn chiến lược đầu tư thích hợp nhằm hỗ trợ cho các phương án
chiến lược cấp doanh nghiệp cần phải căn cứ vào những nhân tố gì? Tại
sao?
8. Thế nào là chiến lược tập trung trọng điểm? Phân tích ưu nhược điểm
của chiến lược? Điều kiện để áp dụng thành công chiến lược tập trung
trọng điểm?
9. Anh (chị) có suy nghĩ như thế nào về tác động của môi trường kinh
doanh đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay? Phân
tích những áp lực của khách hàng và nhà cung cấp đối với doanh nghiệp?
Để hạn chế những áp lực này doanh nghiệp cần phải có những ứng phó như
thế nào?
10. Thế nào là lợi thế cạnh tranh? Tính lâu bền của lợi thế cạnh tranh
phục thuộc vào các nhân tố nào? Theo anh (chị) cần phải có những yếu tố
nào để có thể tạo ra tính lâu bền của lợi thế cạnh tranh?
11. Mục đích của việc đánh giá điều chỉnh chiến lược? Nêu khái quát nội
dung chủ yếu của việc đánh giá và điều chỉnh chiến lược? Yêu cầu đối với
việc đánh giá và điều chỉnh chiến lược.


bạn click vào mediafire để download, trang web sẽ chuyển trang, các bạn đợi vài giây hẵng nhấn vào SKIP ADS Để vào trang chính thức down nhé
avatar
Admin
Admin

Nam Tổng số bài gửi : 386
Age : 29
Đến từ : An Dương Home
Nghề Nghiệp : Student
Tình Trạng : Gìa và cằn cỗi !!!
A bar :
99 / 10099 / 100

Registration date : 26/09/2008

Xem lý lịch thành viên http://thuongmai.1talk.net

Về Đầu Trang Go down

Topic Icon Re: Đề thi Quản trị Chiến lược

Bài gửi by hang_cdtc on Mon Jan 03, 2011 8:43 pm

Admin đã viết:Đề 1:

Câu 1:
Thiết lập mô hình cấu trúc môi trường bên ngoài và nêu mục đích phân tích môi trường bên ngoài của công ty kinh doanh?
Dưới góc độ tiếp cận của QTCL, phân tích và đánh giá có liên hệ thực tế
tác động của 2 nhân tố trong môi trường kinh tế thuộc môi trường vĩ mô
đến hoạch định chiến lược của công ty kinh doanh?

Câu 2:
3 đặc điểm cơ bản của cấu trúc tổ chức doanh nghiệp. Phân tích mối quan
hệ giữa cấu trúc tổ chức và chiến lược của A.Chandler? Cho nhận xét thực
trạng phát triển cấu trúc tổ chức đáp ứng yêu cầu thực thi chiến lược
của công ty kinh doanh mà anh chị biết.

Đề 2:

Câu 1:
Khái niệm và phân loại chiến lược cường độ, điều kiện lựa chọn và vận
dụng các loại hình sử dụng chiến lược cường độ của công ty? Nhận xét
thực trạng triển khai và các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả triển
khai chiến lược cường độ.

Câu 2:
Khái niệm và vai trò của các chính sách trong thực thi chiến lược? Liên
hệ các giải pháp cơ bản triển khai chính sách nhân sự trong thực thi
chiến lược của công ty.

Đề 3:

Câu 1:
Nêu khái niệm chiến lược và các cấp chiến lược của công ty kinh
doanh.Phân tích và liên hệ thực tế với các ưu và nhược điểm của 3 loại
chiến lược sau: Chiến lược khác biệt hóa của sản phẩm,dịch vụ;chiến lược
chi phí thấp và chiến lược tập trung hóa.

Câu 2:
Khái niệm và các đặc điểm cơ bản của Văn Hóa Doanh Nghiệp. Phân tích các
đặc điểm của VHDN làm sao để thích nghi với thực thi chiến lược..

Đề 4:
Câu 1:
thiết lập mô thức EFAS. nêu các bước của mô thức IFAS. ứng dụng mô thức IFAS vào 1 doanh nghiệp.
câu 2:
tất cả chương kiểm soát. (hình như chương cuối 11 thì phải.)
đề 2 thì kô rõ nhưng nó tương tự đề 1.
Còn đây là mấy ý trong bài thi của khoa B:
-mối quan hệ tổ chức và chiến lược
- thiết lập môi trường kinh doanh
-phân tích 2 nhân tố trong nhóm lực lượng kinh tế
-mục đích của phân tích môi trườngkinh doanh

NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC


I- LOẠI CÂU HỎI 1 ĐIỂM


1. Thế nào là môi trường kinh doanh? Mục đích của việc phân tích và dự báo các yếu tố trong môi trường kinh doanh là gì?
2. Yêu cầu đối với hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp?
3. Tại sao các doanh nghiệp có vị thế cạnh tranh khác nhau lại có chiến lược cạnh tranh khác nhau?
4. Lợi thế cạnh tranh là gì? Thế nào là lợi thế cạnh tranh bên ngoài và lợi thế cạnh tranh bên trong?
5. Tại sao doanh nghiệp phải xác định thứ tự ưu tiên các cơ hội và nguy cơ?
6. Mục đích của việc xây dựng ma trân SWOT. Ý nghĩa của các phương án chiến lược SO, WO, ST, WT?
7. Rào cản bắt chước là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến chiến
lược khác biệt hoá sản phẩm. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
8. Điều kiện nào cho phép các doanh nghiệp quyết định đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh đối với lĩnh vực kinh doanh của mình?
9. Nêu các cấp chiến lược? Mối quan hệ giữa các cấp chiến lược?
10. Sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở quốc gia đó
11. Năng lực của doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi được so sánh với đối thủ cạnh tranh, điều này đúng hay sai? Tại sao.
II- LOẠI CÂU HỎI 2 ĐIỂM

1. Trong giai đoạn tăng trưởng của ngành nguy cơ gia nhập ngành từ phía
các đối thủ tiềm tàng thường cao nhưng mức độ cạnh tranh giữa các doanh
nghiệp trong ngành thường thấp. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
2. Muốn thu thập thông tin về môi trường kinh doanh doanh nghiệp sẽ phải
dựa vào các nguồn nào? Thứ tự ưu tiên của các nguồn thông tin cần thu
thập?
3. Nêu những yếu tố bên trong ảnh hưởng đến việc xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp?
4. Nêu những nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến việc xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp?
5. Phân tích các nhân tố tác động đến mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đang cạnh tranh nhau trong cùng một ngành?
6. Khi nào doanh nghiệp sử dụng các chiến lược suy giảm? Nêu các chiến lược suy giảm?
7. Cơ cấu tổ chức nên được điều chỉnh cho phù hợp với chiến lược kinh
doanh của doanh nghiệp, theo anh chị điều này đúng hay sai? Anh chị hãy
trình bày mối quan hệ giữa cơ cấu tổ chức với chiến lược kinh doanh của
doanh nghiệp?
8. Sự thay đổi công nghệ là một trong những đe doạ đối với chiến lược hội nhập dọc ngược chiều. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
9. Lợi thế cạnh tranh là gì? Thế nào là lợi thế cạnh tranh bên trong và
lợi thế cạnh tranh bên ngoài? Khi sử dụng lợi thế cạnh tranh để chiến
thắng đối thủ cạnh tranh phải đáp ứng những yêu cầu gì?
10. Trong giai đoạn ngành bão hoà (ngành trưởng thành) khi mức độ cạnh
tranh trong ngành cao do thay đổi công nghệ hay do rào cản ngăn chặn sự
xâm nhập từ bên ngoài thấp, các doanh nghiệp có quy mô lớn thường lựa
chọn chiến lược theo hướng “hưởng thụ” kết quả đầu tư ở giai đoạn trước
như giảm tỷ lệ tái đầu tư, tăng phần lợi nhuận dành cho cổ đông. Điều
này đúng hay sai? Tại sao?
11. Một điều khoản pháp luật có thể là nguy cơ đối với doanh nghiệp này
nhưng lại là cơ hội đối với doanh nghiệp khác, điều này đúng hay . Cho
ví dụ minh hoạ
III- LOẠI CÂU HỎI 3ĐIỂM

1. Quản trị chiến lược là gì? Tại sao các doanh nghiệp phải quản trị
chiến lược? Có ý kiến cho rằng công tác quản trị chiến lược trong doanh
nghiệp Việt Nam hiện nay chưa thực sự được chú trọng. Anh chị cho ý kiến
về vấn đề này.
2. Có ý kiến cho rằng không cần phải dự báo về các điều kiện môi trường
kinh doanh trong tương lai vì tương lai là bất định và không thể dự báo
chính xác được, theo anh (chị) ý kiến này đúng hay sai? Tại sao?
3. Phân tích sự ảnh hưởng của rào cản bắt chước đến chiến lược khác biệt
hoá sản phẩm. Theo anh chị để ngăn chặn sự bắt chước của đối thủ cạnh
tranh, doanh nghiệp cần phải làm gì?
4. Việc duy trì các năng lực đặc biệt của doanh nghiệp hoàn toàn độc lập
với sự biến động của môi trường kinh doanh. Điều này đúng hay sai? Tại
sao?
5. Phân phối nguồn lực có hiệu quả là điều kiện đủ để chiến lược kinh
doanh có thể được thực hiện thành công. Điều này đúng hay sai? Tại sao?
Trình bày nội dung phân phối nguồn lực trong quá trình triển khai thực
hiện chiến lược?
6. Phân tích những rào cản đối với việc gia nhập ngành của một doanh nghiệp Bưu chính hoặc viễn thông.
7. Nêu yêu cầu của việc lựa chọn chiến lược? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiến lược của một doanh nghiệp?
8. Để có được lợi thế cạnh tranh doanh nghiệp phải làm gì? Vì sao?
9. Trong điều kiện nào thì các cuộc chiến tranh giá cả có thể xảy ra
nhất? ý nghĩa của chiến tranh giá cả đối với một doanh nghiệp là gì?
Doanh nghiệp phải làm gì để đối phó với loại chiến tranh này?
10. Hãy cho biết đặc trưng của chiến lược hợp nhất, mua lại và liên
minh. Trong những trường hợp nào các doanh nghiệp cần phải lựa chọn các
chiến lược này
11. Tại sao hiện nay các doanh nghiệp lại thường lựa chọn chiến lược kết hợp giữa chi phí thấp và khác biệt hoá sản phẩm?
III- LOẠI CÂU HỎI 4ĐIỂM

1. Thế nào là chiến lược tăng trưởng tập trung? Trong trường hợp nào thì
doanh nghiệp lựa chọn các chiến lược tăng trưởng tập trung? Những điểm
lợi và bất lợi khi theo đuổi chiến lược tăng trưởng tập trung?
2. Thế nào là chiến lược tăng trưởng bằng con đường hội nhập? Trong
trường hợp nào thì doanh nghiệp lựa chọn các chiến lược tăng trưởng hội
nhập? Những điểm lợi và bất lợi khi theo đuổi các chiến lược đó?
3. Thế nào là chiến lược tăng trưởng bằng cách đa dạng hoá? Trong trường
hợp nào thì doanh nghiệp lựa chọn các chiến lược đa dạng hoá đó? Những
điểm lợi và bất lợi khi theo đuổi chiến lược tăng trưởng bằng đa dạng
hóa ?
4. Thế nào là chiến lược dẫn đầu chi phí thấp? Phân tích ưu nhược điểm
của chiến lược dẫn đầu chi phí thấp? Theo anh chị thì các doanh nghiệp
nào nên áp dụng chiến lược cạnh tranh này?
5. Thế nào là chiến lược khác biệt hoá sản phẩm? Phân tích ưu nhược điểm
của chiến lược khác biệt hoá sản phẩm? Theo anh chị thì các doanh
nghiệp nào nên áp dụng chiến lược cạnh tranh này?
6. Mục đích của việc phân tích cơ cầu vốn đầu tư của doanh nghiệp trong
quá trình lựa chọn chiến lược? Để phân tích danh mục vốn đầu tư có thể
sử dụng các ma trận nào? Trình bày nội dung 1 trong các ma trận đó và đề
xuất các định hướng chiến lược từ việc vận dụng ma trận đó.
7. Để lựa chọn chiến lược đầu tư thích hợp nhằm hỗ trợ cho các phương án
chiến lược cấp doanh nghiệp cần phải căn cứ vào những nhân tố gì? Tại
sao?
8. Thế nào là chiến lược tập trung trọng điểm? Phân tích ưu nhược điểm
của chiến lược? Điều kiện để áp dụng thành công chiến lược tập trung
trọng điểm?
9. Anh (chị) có suy nghĩ như thế nào về tác động của môi trường kinh
doanh đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay? Phân
tích những áp lực của khách hàng và nhà cung cấp đối với doanh nghiệp?
Để hạn chế những áp lực này doanh nghiệp cần phải có những ứng phó như
thế nào?
10. Thế nào là lợi thế cạnh tranh? Tính lâu bền của lợi thế cạnh tranh
phục thuộc vào các nhân tố nào? Theo anh (chị) cần phải có những yếu tố
nào để có thể tạo ra tính lâu bền của lợi thế cạnh tranh?
11. Mục đích của việc đánh giá điều chỉnh chiến lược? Nêu khái quát nội
dung chủ yếu của việc đánh giá và điều chỉnh chiến lược? Yêu cầu đối với
việc đánh giá và điều chỉnh chiến lược.
avatar
hang_cdtc
Mem
Mem

Nữ Tổng số bài gửi : 1
Age : 27
Đến từ : bac giang
Nghề Nghiệp : sinh vien
A bar :
100 / 100100 / 100

Registration date : 03/01/2011

Xem lý lịch thành viên http://thuongmai.1talk.net/register?agreed=true&step=2

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết