Diễn đàn sinh viên học tập chia sẻ kinh nghiệm và giáo trình
Để viết bài và phản hồi bài viết bạn hãy nhấn nút đăng nhập,nếu chưa có tài khoản hãy nhấp nút đăng ký.Nếu bảng tin nhắn này làm phiền bạn hãy nhấp nút Do not display again .
4Rum chạy bằng tên miền Thuongmai.1talk.Net or YeuNhe.Tk thông tin C5 trường vcu.edu.vn và giải trí,thông tin kinh tế online vì mục đích học hỏi giao lưu liên kết phi chính trị và lợi nhuận.
Mọi thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ vietdung98@gmail.com
yahoo : utdungpro
-‘๑’- 4Rum YêuC5 chạy thử nghiệm tên miền có dấu : KÉO.VN -‘๑’-

Nghẹn lòng trước cảnh con 5 tuổi chăm mẹ ung thư

Go down

Topic Icon Nghẹn lòng trước cảnh con 5 tuổi chăm mẹ ung thư

Bài gửi by gakon on Wed Sep 16, 2009 4:03 pm

?ôi bàn tay bé
xíu, v?a xúc c?m v?a ?? ??u m?, bé Tr??ng nh? nhàng ?út t?ng thìa cho
m? r?t thu?n th?c. M?t n?m nay, m?i vi?c ch?m sóc ng??i m? b? b?nh nan
y ?ang lay l?t nh?ng ngày cu?i ??i ??u do c?u bé ch?a tròn 5 tu?i này
lo h?t.


Ch?i b? con th? vì v? mang c?n b?nh t? th?n

D??i cái n?ng chói
chang c?a mi?n ??t Tây Ninh, chúng tôi tìm ??n n?i ? c?a m? con cô giáo
Võ Th? M?n ? ?p Ninh L?c, xã Ninh S?n, Th? xã Tây Ninh. Trong nhà c?n
nhà m?c nát và ch?p vá, ??p vào m?t chúng tôi m?t hình ?nh nát lòng -
m?t ??a tr? ch?a tròn 5 tu?i ?ang ?út t?ng thìa c?m cho ng??i m? n?m
thoi thóp trên chi?c võng c?. Th?y khách ??n, ??a bé m?c b? ?? l?m lem
v?i khoanh tay l? phép cúi chào r?i quay l?i ti?p t?c ?út c?m cho m?.


Bé Tr??ng ?út c?m cho m? m?t cách thu?n th?c khi em ch? m?i g?n 5 tu?i
Không khí t?nh l?ng bu?i tr?a b? phá tan b?i ti?ng khóc ngh?n ngào c?a cô M?n khi vô tình chúng tôi h?i ??n cha bé Tr??ng.Do hoàn c?nh nghèo
khó nên mãi ??n n?m 40 tu?i cô giáo M?n m?i tìm cho mình ???c h?nh phúc
v?i m?t ng??i ?àn ông góa v?. M?t n?m sau (n?m 2004), bé Mai Xuân
Tr??ng chào ??i. Th?ng bé kháu kh?nh và gi?ng cha nh? ?úc. Lúc ?y cô c?
t??ng s? ph?n ?ã m?m c??i v?i mình.Nh?ng th?t éo le,
ni?m h?nh phúc ?ó không kéo dài ???c lâu. Khi bé Tr??ng ???c h?n 2 tu?i
c?ng là lúc cô M?n phát hi?n mình mang c?n b?nh hi?m nghèo.N?m 2006, cô M?n th?y
ng?c mình ?au bu?t, ch?y ch?a kh?p n?i nh?ng c?ng không tìm ra b?nh.
??n khi xu?ng b?nh vi?n ? TPHCM m?i r?ng r?i, cô b? ung th? ng?c ?ã di
c?n. C?ng lúc ?y, cô ch?u thêm m?t ni?m ?au còn l?n h?n, ng??i
ch?ng l?ng l?ng b? ?i không m?t l?i t? bi?t.Khi ch?m m? xong, chú bé háo h?c moi trong t? ra khoe v?i chúng tôi nh?ng t?m hình ???c ch?p h?i ??u n?m.Mân mê nh?ng t?m hình, bé Tr??ng ch? vào b? qu?n áo m?i nguyên trong t?, khoe: "M? nh? dì mua m?t t?n 30.000 ??ng ??y. Nh?ng c?ng t? ?ó ??n nay con ch?a m?c, còn ?? dành".


M? ?m. Cha b? ?i. Bé
Tr??ng thua thi?t ?? ???ng. M?t n?m nay, khi c?n b?nh c?a m? tr? nên
tr?m tr?ng, không th? ?i l?i, thì t?t c? công vi?c trong nhà ??u ??n
tay bé. Ngày qua ngày, Tr??ng d?n quen v?i công vi?c nhà và tr? thành
tr? c?t c?a gia ?ình khi ch?a tròn 5 tu?i.Chúng tôi h?i Tr??ng th??ng làm gì giúp m?, bé nhanh nh?u tr? l?i: “Con bi?t vo g?o, n?u c?m, nhi?u th? l?m”.
Ng??i nh? xíu, m?i l?n b?c c?m chú bé ph?i trèo lên chi?c gh? r?i m?i
v?i tay t?i ch? c?m ?i?n. “Th?y con nh? ti?p xúc v?i ?i?n nguy hi?m
nh?ng c?ng ?ành nhìn con làm vì ng??i không th? ng?i d?y ???c”, cô M?n
th? dài.

C?u bé 5 tu?i này
m?y n?m nay ??u t? ch?m lo cho b?n thân mình: t? t?m r?a, t? ?n, t?
ch?i, t? h?c. Nhìn chúng b?n ???c ba m? ?ón ??a, ???c ch?i ?? trò trong
tr?a n?ng, thèm l?m nh?ng cu c?u không dám ?i ch?i xa, ch? qu?n quanh
bên m?, “? nhà còn xoa d?u, bóp tay cho m? ?? ?au”.


V?a cho m? ?n, bé Tr??ng v?a bóp tay cho m?
“Th?y thu?c nh?” này
còn thu?c n?m lòng nh?ng bài thu?c dân gian s?c cho m?. Ch?a ý th?c
???c m?c ?? hi?m nghèo c?a c?n b?nh mà m? ?ang mang, Tr??ng ch? ngh? “có thu?c cho m? u?ng là kh?i b?nh” nên h?ng ngày, khi dì r?nh, Tr??ng l?i nh? dì d?t ?i tìm lá thu?c.“T?i cháu nh?t là
nh?ng khi T?t ho?c Trung thu, nhìn nh?ng ??a tr? khác ???c b? m? ch? ?i
ch?i, mua quà. Con mình ch? bi?t nhìn theo các b?n...”, cô M?n ngh?n
l?i. Nh?ng lúc nh? v?y, Tr??ng ch? ôm m? mà nói: “Con không c?n quà ?âu. M? dành ti?n tr? h?t b?nh, m? ??ng ch?t nghe m?!”.D?u ch?m h?t cho m?t cô giáo có tâm v?i ngh?Cô Võ Th? M?n,
n?m nay 45 tu?i, nguyên là giáo viên d?y ??a tr??ng THCS Nguy?n Tri
Ph??ng (TX Tây Ninh). ??u n?m 2007, cô M?n b? ?au ? vùng ng?c và tay
trái, khám m?i phát hi?n mình b? ung th? ?ang di c?n không th? ph?u
thu?t ???c. Các bác s? ?i?u tr? c?ng ch? cho thu?c u?ng ?? ng?n ch?n s?
phát tri?n c?a kh?i u, nh?ng v?n không gi?m.
Hi?n
cô và con trai, bé Mai Xuân Tr??ng, 5 tu?i ?ang tá túc t?i nhà ng??i
ch? th? hai ? 271/3 ?p Ninh L?c, Ninh S?n, TX Tây Ninh (?i?n tho?i:
01264902397).


M??i tám n?m ??ng trên b?c gi?ng, bi?t bao th? h? h?c trò qua l?p c?a cô.Su?t 18 n?m ?i d?y,
cô M?n luôn ???c x?p lo?i lao ??ng gi?i. N?u cô d?y thêm 2 n?m n?a thì
có l? nay ?ã nh?n ???c gi?y ch?ng nh?n Nhà giáo ?u tú v?i 20 n?m c?ng
hi?n r?i. ?y v?y mà t? khi ngh? d?y ??n nay ?ã m?t n?m, cô M?n v?n ch?a
nh?n ???c gi?i quy?t ch? ?? ngh? h?u s?m.

Kh? nén ti?ng rên
trong nh?ng c?n ?au gi?ng xé trong x??ng trong th?t, cô M?n ngh?n ngào
k? l?i: B?nh phát càng n?ng, c?n ?au d?n d?p, chi phí thu?c men t?n kém
vô cùng. C? tháng l??ng giáo viên không ?? chi cho m?t l?n xu?ng thành
ph? tr? b?nh. Kh?i u di c?n gây l? loét nên cô ?ành ph?i ngh? d?y.Cô M?n v?i nh?ng t?m b?ng ch?ng nh?n lao ??ng gi?i nh?ng n?m còn ?i d?y
C?n r?ng ch?u ??ng
khi c?n ?au hành h?, không ki?m ?âu ra ti?n ch?a tr?, cô b?m b?ng bán
n?n nhà nh? là ch? trú m?a n?ng c?a hai m? con, ???c t?ng c?ng 32
tri?u. Nh?ng s? ti?n này c?ng nhanh chóng ??i nón ra ?i theo nh?ng ??n
thu?c.

Ti?n không, nhà c?a không, hai m? con d?t díu nhau v? tá túc t?i nhà ng??i ch? th? hai v?n c?ng không gì khá gi? h?n.

Trong c?n nhà ch?p
vá, ch? lành ít h?n ch? th?ng, cô M?n khóc su?t trong bu?i trò chuy?n
cùng chúng tôi. “N?i kh? c?c, ?au ??n c?a tôi ch? bi?t kêu tr?i cho
th?u, nh?ng tôi “?i” không ??ng, vì bé Tr??ng còn bé quá”…


B?a c?m c?a m? con bé Tr??ng ch? có canh và n??c t??ng
Chúng tôi ra v? trong n?i day d?t “ch?t không ??ng” c?a cô giáo M?n và b??c chân lon ton g?i v?i theo c?a cu Tr??ng “L?n sau xu?ng, cô chú… cho con… m?t hình siêu nhân nghen!”.Chút vòi v?nh r?t rè
c?a “ng??i ?àn ông tr? c?t” 5 tu?i nh? l??i dao c?a vào lòng chúng tôi.
??ng sau s? can ??m c?a “ng??i ?àn ông tr? c?t” kia, v?n là tâm h?n c?a m?t ??a tr?…


M?i ?óng góp h?o tâm xin g?i v?:1. Cô Võ Th? M?n - 271/3 ?p Ninh L?c, Ninh S?n, TX Tây Ninh (?i?n tho?i: 01264902397).
2. Qu? Nhân ái - Báo Khuy?n h?c và Dân trí - Báo ?i?n t? Dân trí (Hà N?i)
S? 2/48 Gi?ng Võ, ??ng ?a, Hà N?i (C?nh cây x?ng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email:
quynhanai@dantri.com.vn * Tài kho?n VN?:

Tên TK: Báo Khuy?n h?c & Dân trí

S? TK: 10 201 0000 220 639

T?i: Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n Công Th??ng Vi?t Nam - Chi nhánh Hoàn Ki?m
* Tài kho?n USD:
Tên TK : Báo Khuy?n h?c & Dân trí
S? TK : 10 202 0000 004346
SWIFT Code : ICBVVNVX106
T?i : Ngân hàng Th??ng m?i C? ph?n Công Th??ng thành ph? Hà N?i
3. V?n phòng ??i di?n c?a báo:

VP Hà T?nh: 46 Nguy?n Công Tr?, Ph??ng Tân Giang, TP Hà T?nh. Tel: 039.3.857.122
VP ?à N?ng: 25 Nguy?n Tri Ph??ng, Qu?n Thanh Khê, TP ?à N?ng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguy?n V?n ??u, ph??ng 6 qu?n Bình Th?nh. Tel: 08. 35107. 331VP C?n Th?: 53/13 Lý T? Tr?ng, Q Ninh Ki?u, TP C?n Th?. Tel: 071.3.733.269Lê Ph??ng - Trung Kiên
avatar
gakon
Mem
Mem

Nam Tổng số bài gửi : 7
Age : 30
Đến từ : HN
Nghề Nghiệp : SV
Tình Trạng : TOT
A bar :
10 / 10010 / 100

Registration date : 16/09/2009

Xem lý lịch thành viên http://yeunhe.tk

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết